انتقاد الهیاتی از چند مکانه: چه چیزی یک ” کلیسا” است؟

به نظر شما، موارد ضروری برای اینکه یک گروه از مسیحیان به عنوان یک کلیسای محلی شمرده شوند، چیست؟ انتظار ندارم که فکر کنید اگر سه مسیحی در پارک با هم فریزبی ( بشقاب پرنده) بازی کنند، یک کلیسای محلی را تشکیل می دهند. پس کلیسای محلی چیست؟ حال اگر این سه دوست با هم […]

بارِ کتاب مقدس برای احیای مجدد کلیسا

در نقاط بسیاری از ایالات متحده( و  چند نقطه دیگر دنیا) کلیساهای بشارتی به طور نسبتاً جدّی منظره آنجا را به هم ریخته اند. بسیاری از این کلیساها مثل زباله گوشه خیابان رها شده اند- باعث می شوند که مردم از سمت دیگر خیابان عبور کنند تا با آنها برخورد نکنند. افرادی که متعلق به […]

ذهن من چگونه تغییر کرده است : مرکزیت جماعت

توسط Mark Dever | 03.04.2019

از زمانی که در دبیرستان، مسیحی شدم، نقش جماعت محلی برای من اهمیت داشته است. به یاد دارم اولین تابستانی را که مسیحی شدم، چند ساعتی ( ساعتهای بسیاری ) را در کتابخانه کلیسایم می گذراندم، آماری را در رابطه با تعداد اعضای در حال رشد در کلیسایمان گردآوری می کردم و در جدولی آن […]

قدرت یک نمونه و الگو

توسط Mark Dever | 03.04.2019

” الگو و نمونه، موضوع اصلی زندگی نیست- بلکه تنها موضوع زندگی است.” از طریق این جمله، پزشک و نویسنده و مسیونر مشهور، آلبرت شوایتزر، به وضوح اهمیت و قدرت یک الگو را بیان می کند. چند نفر از ما که این مقاله را می خوانیم، توسط زندگی قدرتمند یک کشیش تحت تأثیر قرار گرفته […]