درس مقدماتی تأدیب و انضباط کلیسایی

شما در مورد یک مربّی که به بازیکنان خود تعلیم می دهد اما هیچ تکلیف و تمرینی به آنها نمی دهد، چه فکری می کنید؟ یا یک معلم ریاضی که درس را توضیح می دهد اما هرگز اشتباهات شاگردانش را تصحیح نمی کند؟ یا یک دکتر که در مورد سلامتی صحبت می کند اما سرطان […]

چگونه الهیات کتاب مقدسی کلیساها را حفاظت و راهنمایی می کند؟

الهیات کتاب مقدسی راهی برای خواندن کتاب مقدس است. یک تفسیر (بیان معانی متون) است. این مسأله را می پذیرد که نویسندگان بسیار آیات کتاب مقدس و کتابهای مختلف آن، همه یک داستان را توسط یک نویسنده الهی بیان می کنند- درباره مسیح. آیا کمی آکادمیک (ادبی) به نظر می رسد؟ همینطور است، اما… انضباط […]

یک کلیسای محلی چیست؟

یک کلیسای محلی، گروهی از مسیحیانی است که به طور مرتب به نام مسیح جمع می شوند تا از طریق موعظه انجیل و احکام انجیل، رسماً تأیید کنند و ناظر عضویت یکدیگر در عیسی مسیح و ملکوتش باشند. من می دانم که این موضوع کمی سنگین و عجیب است، اما به پنج بخشِ مربوط به […]

انتقاد الهیاتی از چند مکانه: چه چیزی یک ” کلیسا” است؟

به نظر شما، موارد ضروری برای اینکه یک گروه از مسیحیان به عنوان یک کلیسای محلی شمرده شوند، چیست؟ انتظار ندارم که فکر کنید اگر سه مسیحی در پارک با هم فریزبی ( بشقاب پرنده) بازی کنند، یک کلیسای محلی را تشکیل می دهند. پس کلیسای محلی چیست؟ حال اگر این سه دوست با هم […]

  • Page 2 of 2
  • 1
  • 2